Adaptacións Programacións Didácticas

Seguindo as Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

No referido ao seu artículo 6.1:

Os centros e o profesorado revisarán os currículos e as programacións didácticas para centrar as actividades lectivas do derradeiro trimestre nas aprendizaxes e competencias imprescindibles que deberían desenvolver os alumnos e as alumnas, en función da súa etapa, curso, área ou materia.

 

 

 

Publicamos para consulta as ADAPTACIONS DAS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS 2019-20 en cada curso: